SWDI narkotikahundar

Vi har certifierade hundekipage som kan jobba med narkotikasök i alla delar av landet. Våra hundekipage består av en hundförare med en eller flera utbildade och certifierade hundar. Såväl hundar som hundförare är valda med stor omsorg.

Våra hundförare är motiverade och socialt kompetenta personer som är lätta att ha med att göra, de tycker om att möta såväl unga som äldre människor. De trivs i situationer där de och hundarna blir satta på prov. De är kunniga, lugna och vana vid att improvisera i situationer som förändras.

Våra hundar är utvalda utifrån tre egenskaper. De ska vara lätta att motivera. De ska vara mycket sociala och uppskatta att även okända människor klappar och kelar med dem. De ska vara orädda och inte ha något emot att arbeta i miljöer där såväl höjder, som plötsliga ljud och rörelser förekommer.

Motiverade och sociala hundar tillsammans med motiverade och sociala förare ger hundekipage som är roliga och enkla att arbeta med.

Hundekipagen är utbildade i funktionell lydnad och sök. De kan söka stora ytor och gör ingen åverkan på inredning där de söker. De markerar eventuella fynd med en så kallad sitt-frysmarkering där hunden sätter sig och pekar med nosen mot den plats där den har hittat narkotika. Hundarna är tränade att söka bagage och paket, inomhuslokaler med och utan möbler, fordon och utomhusytor i enlighet med The Scientific Working Group on Dog and Orthogonal Detector Guidelines, SWGDOG, (Furton et al. 2010). 

Tester

Vi har höga krav på hundarnas färdigheter både vad gäller tillförlitlighet i sök och funktionell lydnad.

Ekipagen testas i Holland på riktig narkotika från flera olika inköpsställen. Testet genomförs i enlighet med det test (Odour Recognition Test) som Brittiska försvaret har utvecklat för att testa vilka ämnen en hund har lärt sig att hitta, samtidigt som den väljer bort störningsdofter (Porritt et al. 2015). Efter genomgången träning för att identifiera och markera olika narkotika görs ett test i en urvalsbana med sex behållare. Hunden och hundföraren går längs behållarna. Ett datorprogram avgör vilka behållare som ska innehålla narkotika och vilka som ska innehålla störningsdofter, samt när urvalsbanan ska vara helt tom på narkotika. Varje narkotika ska förekomma vid minst två tillfällen under testet, ungefär en tredjedel av söken kommer att vara ”blanka”, dvs då finns det bara störningsdofter i urvalsbanan och hunden ska söka av alla utan att markera någon. Störningsdofter som används är bland annat hundgodis, schampo, diskmedel i pulverform, tandkräm, roll-on, pasta, kanel, platspåse, latexhandskar.

Testerna görs uteslutande på narkotika från ”batcher” som hundarna inte har tränat på för att undvika att hundarna lär sig känna igen en haschkaka eller heroin från en speciell påse eller behållare. Vid testet provas hundarnas förmåga att urskilja och markera 7 vanligt förekommande narkotiska preparat, varav några är Hasch, Marijuana och 3MMC. Oberoende testledare är Minke Van den Berg från K9 Nose i Holland som inte har haft någon del i ekipagens utbildning. Testerna genomför på plats i Holland för att ha tillgång till många olika batcher med narkotika. Testerna genomförs som så kallade dubbelblinda tester, där testledaren som vet facit vid varje sök, inte ser själva söket och markeringen. För att bli godkänt krävs att hunden genomför minst 20 sök i rad där datorn slumpar ut vad urvalsbanan ska innehålla, och att hunden då markerar all förekomst av narkotika och inte gör någon falskmarkering, dvs markerar en behållare som innehåller något annat än narkotika.

Vårt arbete

Tillsammans med uppdragsgivaren kommer vi överens om i vilken omfattning de olika lokalerna/ytorna ska sökas med hund, när på dygnet söket ska ske, om söken ska vara oannonserade, osv. Söken genomförs med hunden nära föraren och det finns ingen risk för att de elever/personal som inte vill hälsa på hunden behöver göra det. Våra hundförare undersöker inte skåp, väskor eller annat som hunden har markerat på. Då hunden markerar dokumenterar hundföraren var och när i en rapport och lämnar över dokumentationen till uppdragsgivaren om inte annan överenskommelse med uppdragsgivaren har träffats. Vi samarbetar med Ljung & Sjöberg för att kunna erbjuda en heltäckande hantering av förebyggande och uppföljande arbete.


Vid intresse hör av dig till Jens Frank via mail: jens@swdi.se eller telefon 070-439 97 48.

Certifiering

Alla hundekipage som arbetar för oss måste en gång per år klara av ett "luktigenkänningstest", så kallat ORT på verkliga narkotiska ämnen. Testet utförs av en tredjepart i Nederländerna. Testet är baserat på ORT som utvecklats av Porritt et al. (2015). 


Procedur

Urvalsbana med sex behållare. Testledaren slumpar om det ska finnas en behållare med narkotika i urvalsbanan eller om den ska vara tom. Sannolikheten för ett tomsök är 0,3 (dvs 30% av söken finns det ingen narkotika i urvalsbanan). Hundföraren är i ett annat rum eller utanför byggnaden när testledaren förbereder ett sök. Testledaren befinner sig i ett annat rum/bakom en skärmvägg då hundekipaget söker av urvalsbanan. Föraren har 30 sekunder på sig att söka och meddela om det finns narkotika i urvalsbanan och i så fall i vilken behållare (numrerade 1-6). Testledaren signalerar om svaret är korrekt eller inte och föraren får belöna hunden. Sju vanliga narkotiska ämnen inklusive Marijuana, Hasch och 3MMC. Testet görs på narkotika från  "batcher" som hundekipagen inte har haft möjlighet att träna på eller på annat sätt träffat på. Varje narkotiskt preparat ska ha förekommit minst två gånger i urvalsbanan. Behållare utan narkotika kommer att ha en av 14 störningsdofter. Efter varje upprepning kommer en av de distraherande lukterna att ersättas med en ny av följande lukter: Tvättmedel, diskmedelstabletter, tandkräm, tvål, schampo, deodorant, hundgodis, hundleksaker, överdrivet mycket människodoft, kanel, jord, pasta, latex-/nitrilhandskar, plastpåse, bomullstussar.
För att klara testet måste 100 % av de narkotiska preparaten markeras. Inga falskmarkeringar tillåts.

Narcotics detection dogs


Our dog teams consist of a handler with one or more trained and certified dogs. Both dogs and handlers are chosen with great care.
Our dog handlers are motivated and socially competent people who are easy to deal with, they enjoy meeting both young and old people. They thrive in situations where they and their dogs are put to the test. They are knowledgeable, calm and used to improvising in changing situations.
Dogs are selected based on three characteristics. They should be easy to motivate. They should be very social and appreciate even strangers petting and cuddling them. They should be fearless and not mind working in environments where there are heights as well as sudden noises and movements.
Motivated and social dogs together with motivated and social handlers create dog teams that are fun and easy to work with.
The dog teams are trained in functional obedience and detection. They are able to search large areas and do not interfere with furniture where they search. They indicate any finds with a 'sit and stare' indication, where the dog sits down and points its nose at the place where it has found drugs. The dogs are trained to search luggage and packages, indoor premises with and without furniture, vehicles and outdoor areas in accordance with the Scientific Working Group on Dog and Orthogonal Detector Guidelines, SWGDOG, (Furton et al. 2010).

Testing
We have high demands on the dogs' skills in terms of both search reliability and functional obedience.
The teams are tested in the Netherlands on real drugs from several different purchase points. The test is conducted according to a modified version of the Odour Recognition Test (ORT) developed by the British Armed Forces to test which substances a dog has learned to find, while at the same time ignoring distracting odours (Porritt et al. 2015). After training to identify and indicate different narcotics, a test is carried out in a line up of six containers. The dog and handler walk along the containers. A computer program determines which containers should contain narcotics and which should contain distractions, and when the line up should be completely empty of narcotics (blank search). Each narcotic substance should be present on at least two occasions during the test, about one third of the searches will be 'blank', i.e. there are only distracting odours in the line up and the dog should search all of them without indicating. Distracting odors used include dog treats, shampoo, powdered dishwashing liquid, toothpaste, roll-on, paste, cinnamon, plastic bag, latex gloves.
The tests are done exclusively on drugs from "batches" that the dogs have not been trained on to for example avoid the dogs learning to recognize a drugs from a special bag or container. The test tests the dogs' ability to discriminate and indicate 7 commonly used narcotics, some of which are Hash, Marijuana and 3MMC. The third party test leader is Minke Van den Berg from K9 Nose in the Netherlands, who has had no part in the training of the teams. The tests are carried out on site in the Netherlands to have access to many different batches of drugs. The tests are carried out as so-called double-blind tests, where the test leader does not see the actual search and indication. To be approved for work, the dog is required to perform at least 20 consecutive searches where the computer randomizes what the line up should contain, and that the dog then has to indicates presence  of drugs and not make any false alerts on containers with something other than drugs.

Together with the client, we agree on the extent to which the various premises/areas should be searched with a dog, when the search should take place, whether the search should be unannounced, etc. The searches are carried out with the dog close to the handler and there is no risk that people who do not want to greet the dog need to do so. Our dog handlers does not examine lockers, bags or anything else that the dog has indicated. When the dog indicates, the dog handler documents where and when in a report and hands over the documentation to the client unless another agreement has been made with the client. We cooperate with Ljung & Sjöberg in order to be able to provide all parts of follow up and prevention.

Certification

All dog teams working for us has passed a Odour Recognition Test on real narcotic substances performed by a third party evaluator in the Netherlands. The test is based on the ORT developed by Porritt et al. (2015).

Procedure

  • Line up of 6 containers.
  • Test leader will randomize if there should be a target odour in the line-up, or if it should be blank. Likelihood of a blank search should be 0.3.
  • Handler should be in other room or outside building when the test leader is preparing a repetition. Test leader is in next room/behind screen when handler is searching.
  • Handler has 30 seconds to search and shout if there is a target odour in the line-up and in that case in which container (numbered 1-6). The testleader will signal if the response is correct or not and the handler is allowed to reinforce the dog.
  • Target odours are 7 common narcotic substances including Marijuana, Hasch and 3MMC.
  • The test is made on samples of the substances that the dog teams has never trained on or in other ways been exposed to.
  • Each target odour should have been present in a line-up at least two times.  
  • Containers without target odour will have one of 14 distracting odours. After each repetition one of the distracting odours will be replaced with a new one of the following odours: Washing detergent, Dish washer tablet, Tooth paste, Soap, Shampoo, Deodorant, Dog treats, Dog toys, Excessive human scent, Cinnamon, Dirt, Pasta, Latex/Nitrile gloves, Plastic bag, Cotton absorbers

Passing the test requires that 100% of target odours are found and that zero false alerts are made.